top of page

Nota legal

 

Informació general

Albert Rocarols

www.rocarols.com

 

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de Albert Rocarols tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web.

 

Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionals sobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

 

Protecció de dades

Albert Rocarols es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a travès dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-los enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi.

 

En relació amb aquestes dades, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades.

 

Per l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir la sol·licitud per escrit a (el teu nom i cognoms) a la direcció següent:

Diputació 378, sobreàtic     

08013 Barcelona

 

Albert Rocarols es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

 

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc.

 

Albert Rocarols no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol classe de perjudici derivat de la seva utilització.

 

Albert Rocarols no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.

Legal Notice

Albert Rocarols

www.albertrocarols.com

Intellectual property and use of content

All the rights to the contents (text, graphics, photographs, images and others) on this website are reserved in favor of Albert Rocarols.
^^^^
The contents of this web page and especially all images present in this are protected by international laws and treaties on Intellectual Property or Copyright. Consequently, any use, in whole or in part, of the content of this web page is prohibited without the written consent of the holder of the corresponding rights.

Data protection

Albert Rocarols reserves the right to use data given by users voluntarily through email addresses in this website. The User accepts that any data obtained while using the website, or which has been provided through filling out any forms that are contained therein, as well as any data resulting from any possible commercial relations that may take place, may be included in an automated personal database of the type described above.

With regard to the data obtained, the user may exercise the rights on Data Protection, and in particular the right to access, rectify, cancel and object to such data, as well as the right to withdraw the consent for the transfer of this data, or for any of the uses described above.

Any User may exercise the rights referred to in the previous paragraph by writing to Albert Rocarols at the following address:

Diputació 378, sobreàtic     

08013 Barcelona

Spain

Albert Rocarols is commited to handling information it receives with upmost confidentiality.

Limitations or exclusions of responsibility:

Users using this website do so on their own account and risk.

Albert Rocarols accepts no liability for any errors or omissions that might be contained in this website, nor will it be responsible for any damage derived from its use.

Albert Rocarols does not reply for the damage that any virus or damaging elements might cause to the computer system, the documents or the files of the users of this website.

bottom of page